Privacyverklaring AnWoJeRo Kinderopvang 2018

ANWOJERO- kinderopvang respecteert de privacy van de personen over wie zij informatie ontvangt en behandelt de informatie strikt vertrouwelijk. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens ANWOJERO- Kinderopvang verwerkt en voor welke doeleinden. Wij raden u aan om deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

ANWOJERO-Kinderopvang is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking en opslag van uw persoonsgegevens.

1. Begripsbepalingen

1.1 Persoonsgegevens

Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon.

1.2 Doeleinden en rechtsgronden van de verwerking / gerechtvaardigd belang

Gegevensverwerking ten behoeve van kinderopvang dienstverlening.

1.3 Verwerking van persoonsgegevens

Elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens.

Hieronder vallen in ieder geval: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren,

bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van

doorzending, verspreiding of enige andere vorm van ter beschikkingstelling,

samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of

vernietigen van persoonsgegevens.

1.4 Soorten persoonsgegevens

Er zijn 2 categorieën te onderkennen; algemene (naam, adres, woonplaats e.d.) en speciale. Speciale gegevens (zoals ras, gezondheid, lid van vakbond) vereisen een wettelijke of contractuele verplichting. Het opvolgen van medische indicaties (medicijnen, allergieën) en de ontwikkeling van een kind (zorggegevens als onderdeel van gezondheidsdata) is een onderdeel van onze contractuele verplichting / dienstverlening. Burger Service Nummer (BSN) wordt onder de AVG aangemerkt als een algemeen persoonsgegeven. BSN mag echter slechts worden gebruikt ter uitvoering van een wettelijke verplichting. Zie ook paragraaf 6.

1.5 Verstrekken van persoonsgegevens

Het bekend maken of ter beschikking stellen van persoonsgegevens.

1.6 Verzamelen van persoonsgegevens

Het verkrijgen van persoonsgegevens.

1.7 Bestand

Elk gestructureerd geheel van gegevens, dat volgens bepaalde criteria toegankelijk is

en betrekking heeft op verschillende personen ongeacht of dit geheel van gegevens

verspreid is op een functioneel of geografisch bepaalde wijze.

1.7 Gegevens verwerkingsverantwoordelijke

ANWOJERO-kinderopvang dan wel de aan haar gelieerde ondernemingen die het doel en de middelen van de verwerking bepalen (hierna "ANWOJERO").

1.8 Verwerker

Een derde die in opdracht van ANWOJERO als verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, maar niet in dienst is bij ANWOJERO.

1.9 Betrokkene

Degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft of zijn wettelijk vertegenwoordiger.

1.10 Derde

Ieder, niet zijnde de betrokkene, de verwerkingsverantwoordelijke, de verwerker, of enig persoon die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke of verwerker, gemachtigd is om persoonsgegevens te verwerken.

1.11 Ontvanger

Degene aan wie de persoonsgegevens worden verstrekt, in dienst van ANWOJERO.

1.12 Toestemming van de betrokkene

Elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting, waarmee betrokkene aanvaardt dat hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt.

1.13 Autoriteit Persoonsgegevens

De autoriteit die als taak heeft toe te zien op de verwerking van persoonsgegevens.

1.14 Klachtencommissie

Ouders / verzorgers kunnen eventuele klachten indienen bij de directie van ANWOJERO, het landelijk klachtenloket kinderopvang: https://www.klachtenloket-kinderopvang.nl/ouders/ of bij de Autoriteit persoonsgegevens. Zie ook onder 11.

1.15 Vertegenwoordiger

De ouder(s) / verzorgers die het ouderlijk gezag uitoefenen, dan wel de voogd van de betrokkene.

1.16 Functionaris gegevensbescherming

Gezien de omvang van de organisatie en de soort en hoeveelheid gegevens welke worden verwerkt is een functionaris gegevensbescherming niet noodzakelijk. Een privacy verantwoordelijke volstaat.

1.18 Gegevensuitwisseling met derde landen

Er vindt geen gegevensuitwisseling plaats met landen buiten de EU.

1.19 Profilering

ANWOJERO maakt geen gebruik van automatische gegevensbewerking / profilering

1.20 Bron van gegevens

We maken uitsluitend gebruik van gegevens van betrokkene.

2. Reikwijdte

Deze verklaring is van toepassing op de geheel of gedeeltelijke geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, alsmede de niet geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens .

3. Doel/gerechtvaardigd belang

3.1 Het doel van deze verklaring is een praktische uitwerking te geven van de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, verder te noemen AVG.

3.2 Deze verklaring is van toepassing binnen ANWOJERO Kinderopvang en heeft betrekking op alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen ANWOJERO.

3.3 Binnen de doelstelling van deze verklaring zullen geen andere gegevens worden opgenomen dan de onder artikel 6 genoemde gegevens.

4. Vertegenwoordiging

4.1 Indien de betrokkene jonger is dan 14 jaar, treden de ouders, die het ouderlijk gezag uitoefenen, dan wel de voogd in plaats van de betrokkene.

4.2 Indien een vertegenwoordiger optreedt namens de betrokkene, komt de verantwoordelijke zijn verplichtingen die voortvloeien uit de wet en deze verklaring na jegens deze vertegenwoordiger, tenzij die nakoming niet verenigbaar is met de zorg van een goed verantwoordelijke.

5. Voorwaarden voor rechtmatige verwerking

5.1 Persoonsgegevens worden in overeenstemming met deze verklaring op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.

5.2 Persoonsgegevens worden niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

5.3 Persoonsgegevens worden slechts verwerkt voor zover zij, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt, toereikend, ter zaken dienend en niet bovenmatig zijn.

5.4 De verantwoordelijke draagt er zorg voor dat er passende technische en organisatorische maatregelen worden uitgevoerd ter beveiliging, tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

 

6. Verwerking van persoonsgegevens

ANWOJERO verwerkt verschillende soorten persoonsgegevens, voor verschillende doeleinden. Hierna wordt toegelicht welke persoonsgegevens en doeleinden dat zijn.

6.1 ANWOJERO verzamelt alleen die gegevens van de betrokkene die noodzakelijk zijn voor een goede uitoefening van de dienstverlening. Geen andere persoonsgegevens worden verwerkt dan:

· Kind: naam, voornaam, geboortedatum, BSN nummer, geslacht, bijzonderheden (gezondheid, medicatie, ontwikkeling, gedrag), toestemmingen, ongevallen registratie, beeldmateriaal: foto’s, video.

· Ouder: Naam, voornaam, voorletters, BSN nummer, werkgever/ opleidingsinstituut, telefoon nummer, huwelijkse staat, e-mail adres, soort opvang, klachtenregistratie

 6.2 Zorggegevens worden slechts verwerkt indien dit noodzakelijk is met het oog op de gezondheid of het welzijn van de betrokkene en geschiedt altijd met toestemming van diens vertegenwoordiger.

6.3 Periodiek vindt gegevensuitwisseling plaats met de fiscus en dienst toeslagen. Hiertoe is ANWOJERO wettelijk verplicht.

7. Informatieverstrekking aan betrokkene

7.1 De Verwerkingsverantwoordelijke informeert Betrokkene over het verwerken van diens persoonsgegevens, voorafgaand aan de verzameling van de persoonsgegevens of, indien de gegevens van derden afkomstig zijn, voorafgaand aan het moment van vastlegging.

7.2 De Verwerkingsverantwoordelijke informeert Betrokkene conform artikel 13 en 14 AVG, over de persoonsgegevens die worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en aan wie de gegevens worden verstrekt.

8. Ontvangers

Wij delen uw persoonsgegevens niet met bedrijven, organisaties en individuen buiten ANWOJERO, behalve in een van de volgende omstandigheden.

Uitvoering van een overeenkomst

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derde organisaties is toelaatbaar wanneer dit noodzakelijk is om onze contractuele verplichtingen jegens u na te komen.

Met uw toestemming

Met uw toestemming kunnen wij uw persoonsgegevens aan andere partijen doorgeven. De toestemming geldt alleen als duidelijk is waar u uw toestemming voor geeft en wat de gevolgen daarvan zijn.

Voor externe verwerking

We verstrekken persoonsgegevens aan onze partners zodat ze gegevens voor ons kunnen verwerken, op basis van onze instructies en in overeenstemming met ons privacy beleid en andere passende vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen. Onder onze partners verstaan wij onder meer onze IT-leveranciers.

Om juridische redenen

We delen persoonsgegevens als we van mening zijn dat openbaarmaking van de gegevens noodzakelijk is om te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, wettelijke procedures of verzoeken van overheidsinstanties.

Wettelijke verplichting

Indien een wettelijke verplichting dit van ons vereist, zullen wij uw persoonsgegevens verstrekken. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. Een ander voorbeeld is dat de belastinginspecteur op grond van artikel 47 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen alle gegevens kan opeisen die nodig zijn om belasting te heffen.

ANWOJERO maakt afspraken met de ontvangers van uw persoonsgegevens om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld en worden beveiligd.

9. Recht op inzage, rectificatie, beperking van de verwerking of wissing (verwijdering), recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevens overdraagbaarheid (porteren) van opgenomen persoonsgegevens

Betrokkenen hebben jegens ANWOJERO een aantal wettelijke rechten: inzage, verbetering of aanvulling, gegevenswissing, beperking van verwerking, overdracht van digitale data en het recht van bezwaar. Hierna lichten wij die rechten toe. Ook leggen we uit hoe u deze rechten jegens ANWOJERO kunt uitoefenen.

Recht van inzage

Op verzoek zal ANWOJERO schriftelijk mededelen of zij persoonsgegevens van betrokkene verwerkt. Bij het verzoek dient betrokkene zich te identificeren door middel van een kopie van rijbewijs of identiteitsdocument. In de reactie licht ANWOJERO toe welke persoonsgegevens zij van betrokkene heeft verwerkt of nog verwerkt. Ook licht ANWOJERO toe voor welke doelen de gegevens zijn of worden verwerkt, met wie de gegevens worden gedeeld, hoe lang deze naar verwachting nog zullen worden opgeslagen, en welke overige rechten betrokkene geldend kan maken.

Verbetering of aanvulling

Als ANWOJERO inzage in de verwerking van de persoonsgegevens heeft ontvangen, kan betrokkene ANWOJERO verzoeken onjuistheden te verbeteren of onvolledigheden aan te vullen. Gaat ANWOJERO tot verbetering over, dan ontvangt de betrokkene van ANWOJERO een aanvullende verklaring. Die verklaring ontvangen ook eventuele ontvangers van de onjuiste of onvolledige gegevens.

Gegevenswissing

Betrokkene kan ANWOJERO verzoeken zijn/haar persoonsgegevens in de systemen te wissen in één of meer van de volgende gevallen:

• de persoonsgegevens zijn niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor wij deze hebben verwerkt;

• betrokkene trekt zijn toestemming voor (verdere) verwerking in; en er is geen andere grondslag voor verwerking meer;

• betrokkene maakt gemotiveerd bezwaar, en er zijn geen dwingende redenen om uw bezwaar niet te honoreren;

• de persoonsgegevens zijn onrechtmatig door ons verwerkt;

• wij moeten uw persoonsgegevens op grond van een wettelijke verplichting wissen.

Beperking verwerking

Als betrokkene een onjuistheid of onvolledigheid in zijn/haar persoonsgegevens bij ons heeft gemeld, kan betrokkene ons verzoeken de verwerking te beperken zo lang wij zijn/haar verzoek in behandeling hebben. Betrokkene mag ons ook om beperking van de verwerking van zijn/haar gegevens vragen als betrokkene van mening is dat wij zijn/haar gegevens onrechtmatig verwerken of deze niet meer nodig hebben, of als bezwaar bezwaar tegen (verdere) verwerking daarvan heeft gemaakt. Na ontvangst van een beperkingsverzoek zal ANWOJERO de gegevens alleen nog verwerken na verkregen toestemming of vanwege gewichtige redenen (zoals een gerechtelijke procedure).

Overdracht digitale data

Als betrokkene persoonsgegevens aan ANWOJERO heeft verstrekt in een gestructureerd, gebruikelijk digitaal bestandsformaat, en ANWOJERO de gegevens met de toestemming van betrokkene of in de uitvoering van een overeenkomst met betrokkene heeft verwerkt, heeft betrokkene het recht ANWOJERO om een kopie van deze gegevens te vragen. Betrokkene kan ANWOJERO in die gevallen ook vragen zijn/haar gegevens rechtstreeks aan een andere dienstverlener door te sturen.

Bezwaar

Betrokkene mag te allen tijde bewaar maken tegen verwerking van persoonsgegevens die op hem/haar betrekking hebben. ANWOJERO zal verwerking van de persoonsgegevens na ontvangst van bezwaar van betrokkene staken, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde redenen kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van betrokkene.

Uitoefenen rechten

Wilt u als betrokkene van één of meer van uw hiervoor opgesomde rechten gebruik maken, dan kunt u contact opnemen met ons. ANWOJERO zal op uw verzoek binnen 4 weken beslissen, tenzij wij u binnen die termijn laten weten dat wij nog iets meer tijd nodig hebben. Worden uw persoonsgegevens verwerkt op grond van uw toestemming? Dan heeft u het recht om uw toestemming in te trekken. Eventuele intrekking van uw toestemming laat eerdere verwerkingen op basis daarvan onverlet.

De verwerkingsverantwoordelijke verwijdert eventueel de gegevens binnen drie maanden na een daartoe strekkend verzoek van de betrokkene, tenzij redelijkerwijs aannemelijk is dat de bewaring van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de betrokkene, alsmede voor zover bewaring op grond van een wettelijk voorschrift vereist is.

10. Periode van bewaren van gegevens

10.1 Gegevens binnen ANWOJERO worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt, tenzij geanonimiseerd of voor zover ze uitsluitend voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden worden bewaard.

10.2 Indien wetgeving specifieke eisen stelt aan de bewaartermijnen hebben deze bepalingen voorrang.

11. Klachten

Indien de betrokkene van mening is dat de bepalingen van deze verklaring niet worden nageleefd of andere reden heeft tot klagen, kan hij zich wenden tot:

· De directie van ANWOJERO Kinderopvang via de link contact op de startpagina.

· Het klachtenloket Kinderopvang: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

· Indien de ingediende klacht niet of slechts gedeeltelijk wordt gehonoreerd, kan de betrokkene zich wenden tot de autoriteit persoonsgegevens dan wel de bevoegde rechter: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

12. Wijzigingen, inwerkingtreding en inzage in deze verklaring

12.1 Deze privacyverklaring treedt in werking op 25 mei 2018. Jaarlijks vóór 1 januari vindt voor zover noodzakelijk een evaluatie plaats en zal indien nodig deze privacyverklaring worden bijgesteld.

12.2 Dit privacyreglement vervangt eventuele vorige versies.